top of page
  • CEDA

Ghettoplanen er diskriminerende ifølge FN

Opdateret: 25. jan. 2021

Center for Dansk-Muslimske Relationer (CEDAR) har i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer*1 udarbejdet en skyggerapport*2 til FN’s Komité for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder.

På baggrund af CEDARs anbefalinger til FN-komitéen, opfordrer komitéen pr. 18. oktober 2019 Danmark*3 til at:

  • Fjerne etnicitetselementet i definitionen af et ”ghettoområde”. FN-komitéen gjorde det klart, at når den danske regering refererer til andelen af ”ikke-vestlige” beboere, er det udtryk for direkte diskrimination på baggrund af etnisk og national oprindelse.

  • Ophæve regeringens love, der bruger tvang og afstraffelse som metode (herunder fx tvangsvuggestuer og dobbeltstraf i såkaldte ”ghettoer”), og i stedet implementere love, der har en rettighedsbaseret og støttende tilgang til beboerne.

  • Ophæve alle bestemmelser, der direkte eller indirekte diskriminerer flygtninge, migranter eller beboere i ”ghettoer”.

Civilsamfundet har længe forsøgt at råbe politikerne op og gøre dem opmærksomme på diskriminationen i ”Ghettopakken”. Nu har vi FN’s ord for, at ”Ghettopakken” diskriminerer og marginaliserer ”ikke-vestlige” beboere. FN vurderer selv, at de er særdeles bekymrede, for at lovpakken er grundlovsstridigt, og at den bryder med FN’s menneskerettigheder.

Som en civilorganisation der undersøger islamofobi i Danmark, og arbejder for en forbedring i de dansk-muslimske relationer, finder vi det dybt alvorligt, at regering og ministeren ignorerer sådan en skelsættende rapport, der advarer om den skræmmende retning samfundet bliver ført hen imod.*4 Vi anbefaler regeringen og boligminister Kaare Dybvad om at tage FN-komitéens anbefalinger alvorlige, da ghettopakken bygger på et diskriminerende grundlag, hvor etnisk oprindelse og nationalitet er et af de bærende kriterier for, at et område bliver klassificeret som ”ghettoområde”. Dermed rammer lovpakken i særlig grad minoriteter.

CEDAR opfordrer regeringen til at stoppe deres systematiske problematisering, stigmatisering og marginalisering af bestemte bydele og bestemte befolkningsgrupper (særligt muslimer og deres naboer) på baggrund af deres etnicitet og religiøse baggrund.

CEDAR anbefaler på det kraftigste, at regeringen lytter til FN-komitéens anbefaling i stedet for at true retsstatens fundament og bryde FN’s menneskerettigheder. De selvsamme værdier, som de hævder at forsvare. 

Kilder:

*1: SOS Racisme Danmark, Kvinder I Dialog, Almen Modstand – forsvar beboerdemokratiet, Refugees Welcome Danmark, Demos og ENAR Denmark

*2: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCESCR%2FCSS%2FDNK%2F37034&Lang=en&fbclid=IwAR3QsU89BD4Jb01_RkglkXGndb9XzX3nJk-lSUfRtKws3oRPBiJQV0vEdtU

3: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FDNK%2FCO%2F6&Lang=en&fbclid=IwAR3QjRSWEmWFKuxPJDpNp0ErrgYINeyzKy3QXSGiJp1ohrJEnmSDSed_NKU

4: https://arbejderen.dk/indland/ghetto-kritik-fra-fn-preller-af-på-minister?fbclid=IwAR2A4qhX7eKpDhrCMLgHG1Vj838nn3iqlUHfA5PekSu1ax2hFauG25tmU7o

bottom of page